top of page

Bolagsstämma

Vi hjälper dig att träffa dina aktieägare i realtid

Bjud in dina aktieägare att ställa frågor
Bolagsledningen kan hålla anföranden och visa presentationer, dina aktieägare kan begära ordet och ställa frågor till stämman i direktsändning. Röstning sker i samband med varje punkt på agendan och resultatet visas direkt med full transparens.

Passa på att kommunicera med dina aktieägare
Genom att alla aktieägare kan nås samtidigt online blir bolagsstämman ett effektivt verktyg för kommunikation. Plattformen kan anpassas i färg och form för att uttrycka bolagets varumärke, sända förinspelad material och interagera med aktieägarna på olika sätt.

Vill du ha professionell studioproduktion?
Vi erbjuder en helhetslösning tillsammans med utvalda studiopartners med kameror, bildmixning, ljud och ljus.

Vill du veta mer?

Voting Image 2- Swedish.png

Aktiebolagslagen

Vi följer samtliga förekommande rösträttsregler. Direkt i anslutning till varje avlagd röst syns omedelbart en konfirmering på skärmen. I enlighet med EU-lagstiftningen SRD II för noterade bolag skickas även ett röstkvitto till varje deltagande aktieägare när röstningen avslutats.

Majoritetstyper

Vi har alla förekommande majoritetstyper; enkel, kvalificerad eller valfri nivå.

Stöd för flera aktieslag

I de frågor som kräver majoritet i ett specifikt aktieslag kommer röstetalet i aktieslaget att visas. Vi har även stöd för samtidig votering i flera entiteter, till exempel bolag och förening.

Behörigheter

Vi kan enkelt sätt upp olika behörigheter för ägare, ombud och biträden med flera. Jäviga personer kan undantas från röstning i frågor. Det gäller exempelvis styrelsen vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Ägarinformation

För att ha rätt att delta i en bolagsstämma behöver aktieägaren dels vara anmäld till stämman, dels vara registrerade i aktieboken på avstämningsdagen.
 

Enligt lag håller Euroclear Sweden ägarinformation för alla noterade bolag. Vi hämtar informationen direkt från dig eller från Euroclear med ditt medgivande. På samma sätt hämtar vi ägaruppgifter från dig eller den leverantör som lagrar uppgifterna åt ditt bolag om ni är onoterade.

Vi har endast tillgång till röstlängden för de stämmor vi producerar och alla persondata anonymiserar två veckor efter att stämman avslutats.

Automatisk röstlängd

Röstlängden skapas automatiskt i plattformen när alla som är anmälda till bolagsstämman loggat in eller blivit manuellt incheckad.

Det går att kombinera bolagsstämman med digital poströstning. Poströster finns då lagrade under stämmans gång. En deltagare i stämman kan ändra sin röst i någon fråga genom att rösta på nytt. Den senaste rösten gäller.

Röstningen brukar vara avklarad på 5–10 sekunder om de flesta deltagare har en klar uppfattning i frågan. Ordföranden avgör när röstningen avslutas - när alla röster kommit in eller tillräckligt många för ett tydligt avgörande i frågan.

Redovisning av röstresultat

Vi har olika lösningar beroende på dina önskemål men vi förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten grafiskt och i siffror i direktsändning.

Alla deltagare kan se hur många som röstat på varje alternativ och hur många som avstått sin röst. Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje deltagare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman med undantag för de frågor där sluten omröstning begärs.

Säker identifiering

 • Förregistrering av deltagare

 • Svenskt BankID och internationella motsvarigheter

 • Tvåfaktor-autentisering

 • Fullmaktshantering

 • Schrems II – all persondata stannar i Sverige

Dokumentation

 • Inspelning av stämman

 • Röstresultat

 • Bekräftelse på alla avgivna röster

 • Kompletta loggfiler

Interaktivitet

 • Ordbegäran med talarlista

 • Förhandsvisning av moderatorfunktion för videointeraktion

 • Talarlista med föranmälda talare

 • Skärmdelning för visning av bilder för externa talare

 • Chatt-funktion med moderator

bottom of page