Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svar på din fråga skicka den till info@legimeet.com

Svenska

Hur hanterar ni GDPR?


Vi behöver använda persondata för att vara säkra på att rätt personer och ingen annan har tillgång till stämma och röstning och skicka kvittenser på avlagda röster. Under den tid vi behöver din data lagrar vi den på servrar i Sverige. Vi delar endast data med bolaget som håller stämman. Två veckor efter stämman avslutats anonymiserar vi all persondata per automatik.
Hur loggar jag in?


Först behöver du skapa ett konto hos vår plattformsleverantör Twebcast (om du inte redan har ett). Det gör du genom att ange din e-postadress och fylla i den kod som kommer direkt per mejl. Sedan klickar du dig vidare till stämman. Klart!
Stödjer ni BankID?


Ja! Självklart stödjer vi svenskt BankID.
Hur identifiera ni de som inte har BankID?


För utländska medborgare och andra personer som saknar svenskt BankID erbjuder vi de nordiska motsvarigheterna och även en internationell lösning där du fotar ditt körkort eller annan ID-handling och dig själv med mobilen.
Stödjer ni internationella ID-lösningar?


Ja! Vi erbjuder de nordiska motsvarigheterna till BankID och en internationell lösning där du fotar ditt körkort eller annan ID-handling och dig själv med mobilen.
Hur får ni information om vilka som äger aktier i bolaget?


Enligt lag håller Euroclear Sweden www.euroclear.com/sweden/sv.html ägarinformation för alla noterade bolag. Vi hämtar informationen direkt från bolaget eller från Euroclear med bolagets medgivande. På samma sätt hämtar vi ägaruppgifter för onoterade bolag direkt från bolaget eller från den leverantör som lagrar uppgifterna åt dem.
Har ni tillgång till alla bolags röstlängder?


Röstlängden skapas automatiskt i vår plattform när alla som är anmälda till stämman loggat in. Vi har endast tillgång till röstlängden för de stämmor vi producerar och alla persondata anonymiserar två veckor efter att stämman avslutats.
Kan ni hantera poströster?


Ja! Vi kan ta emot poströster från privatpersoner som identifierar sig med svenskt BankID.
Går det att kombinera digital röstning med poströstning?


Ja! Om du poströstat finns dina poströster lagrade under stämmans gång. Om du deltar i stämman och vill ändra din röst i någon fråga trycker du bara på röstknappen på nytt. Din senaste röst gäller.
Kan alla aktieägare delta?


För att ha rätt att delta i en bolagsstämma behöver du dels vara anmäld till stämman, dels äga aktier och ha dem registrerade i aktieboken på avstämningsdagen. Aktierna är oftast registrerade i bankens namn hos Euroclear. Be din bank om hjälp att få dina aktier omregistrerade i tid.
Kan alla deltagare rösta?


Alla anmälda aktieägare som är anmälda till stämman och registrerade i aktieboken på avstämningsdagen kan rösta.
Kan man delta utan att rösta?


Ja! Det är frivilligt att rösta på en bolagsstämma.
Kan alla deltagare ställa frågor?


Ja! Alla deltagare kan begära ordet och ställa frågor. Ordet fördelas av ordförande för stämman och med hjälp av representanter från bolaget om det är en större stämma.
Kan man se om någon avstått från att rösta?


Ja! Alla aktieägare kan se hur många som röstat på varje alternativ och hur många som avstått sin röst.
Hur lång tid tar det att rösta?


Röstningen brukar vara avklarad på 5–10 sekunder om de flesta deltagare har en klar uppfattning i frågan.
Hur lång tid har man på sig att rösta?


Ordföranden avgör när röstningen avslutas - när alla röster kommit in eller tillräckligt många för ett tydligt avgörande i frågan.
Ka man se röstresultatet direkt?


Vi har olika lösningar beroende bolagets önskemål men förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten i direktsändning.
Hur redovisas röstresultatet?


Vi har olika lösningar beroende bolagets önskemål men förordar vår helt transparenta lösning där alla kan se resultaten grafiskt och i siffror i direktsändning.
Kan man se vem som röstat vad?


Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje aktieägare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman (med undantag för de frågor där sluten omröstning begärs).
Sparas resultaten?


Under stämman visas antal röster för och emot förslaget. Information om hur varje aktieägare röstat sparas och kan göras tillgänglig efter stämman (med undantag för de frågor där sluten omröstning begärs).
Går det att få ett röstkvitto?


Direkt i anslutning till varje avlagd röst syns omedelbart en konfirmering på skärmen. I enlighet med EU-lagstiftningen (SRD II) för noterade bolag skickas även ett röstkvitto till varje deltagande aktieägare när röstningen avslutats.
Går det att särskilja olika aktieslag?


I de frågor som kräver majoritet i ett specifikt aktieslag kommer röstetalet i aktieslaget att visas.
Går det att undanta personer från att rösta i vissa frågor?


Ja! Jäviga personer kan undantas från röstning i frågor. Det gäller exempelvis styrelsen vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Går det att använda egen presentation med bilder och film?


Ja! Bilder och filmer för talarpresentationer läggs upp i plattformen i förväg. Även skärmdelning är möjlig.
Går det att sända från kontoret?


Ja! Ingen speciell utrustning behövs, endast en dator eller läsplatta med uppdaterad webbläsare och tillgång till internet med tillräcklig bandbredd för att ta emot och sända video. Tänk på att alla som ska vara med och rösta behöver vara inloggade var för sig. Legimeet finns alltid med på distans och hanterar det tekniska.
Går det att sända från en studio?


Ja! Vi kan rekommendera studios vi samarbetar med eller ni kan använda er egen eller den ni redan har en relation med.

English

How do you handle GDPR?


We need to use personal data to be sure that the right person and no one else has access to the meeting and voting and to send receipts for votes. During the time we need your data, we store it on servers in Sweden. We only share data with the company that holds the meeting. Two weeks after the meeting has ended all personal data will automatically be anonymized.
How do I log in?


First you need to create an account with our platform provider, Twebcast (if you do not already have one). You do this by entering your e-mail address and entering the code that will be send directly to your email. Then you ready to enter the meeting.
Do you support BankID?


Yes, we do support Swedish BankID.
How do you identify those who do not have a BankID?


For foreign citizens and other persons who do not have a Swedish BankID, we offer the Nordic equivalents and an international solution where you take a photo of your driving license or other ID and yourself with your mobile phone.
Do you support international ID solutions?


Yes, we offer the Nordic equivalents to BankID and an international solution where you take a photo of your driving license or other ID and yourself with your mobile phone.
How do you get information about who owns shares in the company?


By law, Euroclear Sweden, www.euroclear.com/sweden/sv.html holds ownership information for all listed companies. We collect the information directly from the company or from Euroclear with the company’s consent. In the same way, we collect ownership information for unlisted companies directly from the company or from the supplier who stores the information for them.
Do you have access to all companies' voting lists?


The voting list is created automatically in our platform when everyone who is registered for the meeting has logged in. We only have access to the voting list for the meetings we produce, and all personal data will be anonymized two weeks after the meeting has ended.
Can you manage mail votes?


Yes, we can receive postal votes from private investors who identify themselves with Swedish BankID.
Is it possible to combine digital voting with postal voting?


Yes, if you have voted by mail, your postal votes are stored during the meeting. If you attend the meeting and want to change your vote on a question, just vote again. Your last vote counts.
Can all shareholders participate?


To have the right to participate in a general meeting, you need to be registered for the meeting, own shares and have them registered in the share register on the record date. The shares are usually registered in the bank's name with Euroclear. Ask your bank for help in getting your shares re-registered on time.
Can all participants vote?


All registered shareholders who are registered for the meeting and registered in the share register on the record date can vote.
Can you participate without voting?


Yes, it is voluntary to vote at a general meeting.
Can all participants ask questions?


Yes, all participants can request to speck and ask questions. The question is distributed by the chairman of the meeting and with help from representatives of the company if it is a larger meeting.
Can you see if anyone abstained from voting?


Yes, all shareholders can see how many participants voted for each alternative and how many participants abstained.
How long does it take to vote?


Voting is usually completed in 5-10 seconds if most participants have a clear idea of ​​the question.
How long time do you have to vote?


The chairman decides when the voting ends - when all the votes have been cast or when enough votes for a clear decision on the question.
Can you see the voting result directly?


We have different solutions depending on the company's wishes, but we favor our completely transparent solution where everyone can see the results live.
How is the voting result reported?


We have different solutions depending on the company's wishes, but we favor our completely transparent solution where everyone can see the results graphically and in figures in live broadcast.
Can you see what other participants voted?


During the meeting, the number of votes for and against the proposal is displayed. Information on how each shareholder has voted is saved and can be made available after the meeting (apart from those questions where a secret ballot is requested).
Are the results saved?


During the meeting, the number of votes for and against the proposal is displayed. Information on how each shareholder has voted is saved and can be made available after the meeting (apart from those questions where a secret ballot is requested).
Is it possible to get a voting receipt?


Directly after voting in a question, a confirmation is displayed immediately on the screen. In accordance with EU legislation (SRD II) for listed companies, a voting receipt is also sent to each participating shareholder when the voting has ended.
Is it possible to distinguish between different types of shares?


If questions require a majority in a specific share class, the number of votes in the share class will be displayed.
Is it possible to exempt participants from voting in a certain question?


Yes, participants exposed to conflict of interest can be excluded from voting in a certain question.
Is it possible to use your own presentation with pictures and video?


Yes, pictures and videos for speaker presentations are uploaded on the platform in advance. Screen sharing is also possible.
Is it possible to broadcast from the office?


Yes, no special equipment is needed, just a computer or tablet with updated browser and Internet access of sufficient bandwidth to receive and send video. Remember that everyone who is participating and voting needs to be logged in separately. Meetings are always run and supported by Legimeet technicians.
Is it possible to broadcast from a studio?


Yes, and we can recommend studios we work with. You can also use your own or the one you already have a relationship with.